Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

Regulamin pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

REGULAMIN PRACY
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie

 

I. PRZEPISY WST?PNE

 

§ 1

Regulamin ustala organizacj? i porz?dek w procesie pracy w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie oraz zwi?zane z tym prawa i obowi?zki pracodawcy i pracowników.

 

§ 2

Przez nawi?zanie stosunku pracy pracownik zobowi?zuje si? do wykonywania pracy okre?lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

 

§ 3

1.    Postanowienia regulaminu dotycz? nauczycieli akademickich z wy??czeniem rozdzia?u III oraz §§ od 59 do  62 oraz pozosta?ych pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi bez wzgl?du na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

2.    Prawa i obowi?zki nauczycieli akademickich reguluje ustawa z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz.385).

 

§ 4

Ka?dy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by? zaznajomiony z regulaminem; o?wiadczenie o zapoznaniu si? z tre?ci? regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i dat?, zostanie do??czone do akt osobowych.

 

 

II. OBOWI?ZKI PRACOWNIKÓW 

 

§ 5

Podstawowe obowi?zki pracownika s? nast?puj?ce:

     1)          sumienne i staranne wykonywanie pracy,

     2)          stosowanie si? do polece? prze?o?onych, które dotycz? pracy, je?eli nie s? one sprzeczne z przepisami prawa lub umow? o prac?,

     3)          przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

     4)          przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w Uniwersytecie porz?dku,

     5)          przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpo?arowych,

     6)          dbanie o dobro Uniwersytetu i jego mienie,

     7)          zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mog?oby narazi? Uniwersytet na szkod?,

     8)          przestrzeganie tajemnicy okre?lonej w odr?bnych przepisach,

     9)          przestrzeganie w Uniwersytecie zasad wspó??ycia spo?ecznego,

 10)          dbanie o czysto?? i porz?dek wokó? swego stanowiska pracy,

 11)          nale?yte zabezpieczenie po zako?czeniu pracy narz?dzi, urz?dze? i pomieszcze? pracy.

 

§ 6

Pracownik mo?e otrzyma? zafoliowan? legitymacj? ze zdj?ciem, która jest przed?u?ana ka?dego roku kalendarzowego i jest na terenie Uniwersytetu identyfikatorem.

 

§ 7

1.    Wst?p i przebywanie pracownika w miejscach pracy Uniwersytetu w stanie po spo?yciu alkoholu jest zabronione.

2.    W miejscach pracy Uniwersytetu obowi?zuje zakaz wnoszenia alkoholu do celów konsumpcyjnych.

 

§ 8

Zabrania si? pracownikom:

1)   opuszczania stanowiska pracy bez zgody prze?o?onego,

2)   korzystania z maszyn i urz?dze? nie zwi?zanych bezpo?rednio z wykonywaniem pracy lub zleconych czynno?ci,

3)   samowolnego demontowania cz??ci maszyn, urz?dze? i narz?dzi oraz ich naprawy bez specjalnego upowa?nienia,

4)   samowolnego usuwania os?on i  zabezpiecze? maszyn oraz  urz?dze?, czyszczenia i naprawiania maszyn i  aparatów b?d?cych w ruchu lub pod napi?ciem elektrycznym.

 

§ 9

W zwi?zku z rozwi?zaniem lub wyga?ni?ciem stosunku pracy pracownik jest obowi?zany rozliczy? si? z Uniwersytetem i uzyska? odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

 

§ 10

Wprowadza si? zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach pracy i  pomieszczeniach socjalnych Uniwersytetu, na wyk?adach i zaj?ciach oraz konferencjach i naradach.

 

 

III. CZAS PRACY

§ 11

Czas pracy powinien by? w pe?ni wykorzystany przez ka?dego pracownika na wykonywanie obowi?zków s?u?bowych.

 

§ 12

1.    Czas pracy pracowników wynosi 40 godzin na tydzie?, z wyj?tkiem:

1)   pracowników bibliotecznych posiadaj?cych uprawnienia pracowników dydaktycznych, których czas pracy wynosi 36 godzin tygodniowo,

2)   zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, których czas pracy wynosi przeci?tnie 42 godziny na tydzie?,

3)      pracowników poligrafii, których czas pracy wynosi przeci?tnie 36,25 godzin na tydzie?.

2.    Pracownikowi rozliczanemu z wykonanej pracy wg norm, obowi?zkowy czas pracy w Uniwersytecie ustala Rektor na wniosek bezpo?redniego prze?o?onego (kierownika jednostki).

3.    Harmonogramy pracy ustala si? z uwzgl?dnieniem 39 dodatkowych dni wolnych od pracy, w terminach ustalonych przez Rektora przed rozpocz?ciem roku kalendarzowego.

4.    Czas pracy portierów wynosi 12 godzin na dob? i 42 godziny w tygodniu w przyjetym miesi?cznym okresie rozliczeniowym.

5.    Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepe?nym wymiarze czasu pracy ustalaj?  indywidualne umowy o prac?.

 

§ 13

1.    Czas pracy m?odocianego w wieku do 16 lat nie mo?e przekroczy? 6 godzin  na dob?, natomiast m?odocianego powy?ej  16 lat nie mo?e przekracza? 8 godzin na dob?.

2.    Do czasu pracy m?odocianego wlicza si? czas nauki bez wzgl?du na to, czy  odbywa si? ona w godzinach pracy, jednak?e w wymiarze nie przekraczaj?cym  18 godzin tygodniowo.

 

§ 14

1.    Ustala si? nast?puj?ce godziny rozpoczynania i ko?czenia pracy:

a) na stanowiskach w ruchu ci?g?ym - 3 -zmianowym:

-   I zmiana godz.   6oo - 14oo

-  II zmiana godz. 14oo - 22oo

- III zmiana godz. 22oo -  6oo

b) na stanowiskach w ruchu  3 - zmianowym , 2-zmianowym, 1-zmianowym, w zale?no?ci od potrzeb:

- I zmiana godz. 6oo-14,oo lub 7oo-15oo, w jednostkach naukowo-dydaktycznych dopuszcza si? mo?liwo?? pracy w godz. 800-1600 za zgod? dziekana lub Rektora w przypadku jednostek mi?dzywydzia?owych

-  II zmiana godz. 14oo - 22oo

- III zmiana godz. 22oo - 6oo

c) na stanowiskach administracyjnych w godz. 7oo - 15oo

2.    Pracownicy zatrudnieni w ruchu ci?g?ym i na  stanowiskach dyspozytorskich nie mog?  opu?ci? stanowiska pracy przed przybyciem zmiennika. Prze?o?ony  pracownika jest obowi?zany zapewni? zmian? na stanowisku pracy w ci?gu dwóch godzin od zako?czenia pracy danej zmiany.

3.    Dni pracy i dni wolne od pracy oraz godziny rozpoczynania i ko?czenia pracy na stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu okre?la harmonogram pracy.

4.    Godziny rozpoczynania i ko?czenia pracy pracowników zatrudnionych w niepe?nym wymiarze czasu pracy ustala si? indywidualnie.

5.    Harmonogramy pracy sporz?dzane na okres rozliczeniowy podaje si? do wiadomo?ci pracowników co najmniej na 3 dni przed rozpocz?ciem okresu rozliczeniowego.

 

§ 15

1.    Praca w systemie czterobrygadowej organizacji pracy jest wykonywana przez cztery brygady pracuj?ce na trzy zmiany w ci?gu doby: 8 godzin pracy i 16 godzin wolnych od pracy, a po czterech dniach pracy - 48 godzin wolnych od pracy.

2.    Szczegó?owy rozk?ad czasu pracy brygad w poszczególnych dniach miesi?ca w ci?gu 4 - miesi?cznego okresu rozliczeniowego ustalaj? harmonogramy pracy.

3.    Za ka?dy miesi?c pracy w systemie czterobrygadowej organizacji pracy przys?uguje pracownikowi 1 dzie? roboczy wolny od pracy oraz 1 dzie? roboczy za ka?de przepracowane 6 miesi?cy. Dni wolne mog? by? udzielane ??cznie z urlopem wypoczynkowym.

 

 

§ 16

Pora nocna obejmuje czas pomi?dzy godzin? 22oo do 6oo, za ka?d? godzin? przepracowan? w porze nocnej przys?uguje dodatkowe wynagrodzenie w wysoko?ci okre?lonej przepisami o wynagrodzeniu.

 

§ 17

Niedziele oraz ?wi?ta okre?lone odr?bnymi przepisami s? dniami wolnymi od pracy.

Za prac? w  niedziel? lub ?wi?to uwa?a si? prac? wykonywan? pomi?dzy godz.6oo w tym dniu a godz.6oo nast?pnego dnia.

 

§ 18

Ka?dy pracownik powinien stawi? si? do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpocz?cia pracy znajdowa? si? na stanowisku pracy.

 

§ 19

1.    Przebywanie pracowników w miejscu pracy, poza godzinami pracy, mo?e mie? miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody bezpo?redniego prze?o?onego odnotowanej w ksi??ce „Ewidencja czasu odpracowanego”.

2.    Ewidencj? pracowników upowa?nionych do pobierania kluczy do pomieszcze? pracy prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej.

 

§ 20

Przyj?cie do pracy pracownik potwierdza na li?cie obecno?ci w jednostce, w której jest zatrudniony.

 

§ 21

Nieobecno?? pracownika w pracy powinna by? odnotowana na li?cie obecno?ci z zaznaczeniem, czy jest to nieobecno?? usprawiedliwiona. W czasie nieobecno?ci pracownika jego bezpo?redni prze?o?ony decyduje, komu praca ma by? zast?pczo przydzielona.

 

§ 22

Czas pracy pracownika wykonuj?cego czynno?ci s?u?bowe poza miejscem pracy rozliczany jest na podstawie polecenia  wyjazdu s?u?bowego.

 

 

 

IV. OBOWI?ZKI  UNIWERSYTETU

 

§ 23

Uniwersytet jest obowi?zany w szczególno?ci:

   1)        zapewni? pracownikowi przydzia? pracy zgodny z tre?ci? zawartego stosunku pracy (mianowanie, powo?anie, umowy o prac?),

   2)        zaznajomi? pracownika podejmuj?cego prac? z zakresem jego obowi?zków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego podstawowymi uprawnieniami,

   3)        organizowa? prac? w sposób zapewniaj?cy pe?ne wykorzystanie czasu pracy, jak równie? osi?ganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnie? i kwalifikacji, wysokiej wydajno?ci i nale?ytej jako?ci pracy,

   4)        zapewnia? bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzi? systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy.

   5)        terminowo i prawid?owo wyp?aca? wynagrodzenie,

   6)        u?atwia? pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

   7)        zaspakaja?, w miar? posiadanych ?rodków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników,

   8)        wydawa? pracownikowi potrzebne materia?y i narz?dzia pracy,

   9)        prowadzi? dokumentacj? w sprawach zwi?zanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

10)        wp?ywa? na kszta?towanie zasad wspó??ycia spo?ecznego,

11)        niezw?ocznie wyda? pracownikowi ?wiadectwo pracy w zwi?zku z rozwi?zaniem lub wyga?ni?ciem stosunku pracy.

 

 

V. URLOPY  I ZWOLNIENIA OD PRACY

 

§ 24

1.    Urlopu wypoczynkowego na podstawie ustalonego w ka?dej jednostce organizacyjnej planu urlopów udziela bezpo?redni prze?o?ony, z tym, ?e:

a) plan urlopów ustala si? w uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji zwi?zkowych wg kompetencji, bior?c pod uwag? wnioski pracowników i konieczno?? zapewnienia normalnego toku pracy,

b)  plany urlopów opracowane na okresy pó?roczne podaje si? do wiadomo?ci      pracowników i przekazuje do Sekcji Kadr w terminie do 31 stycznia i 30 czerwca,

c) odst?pstwa od planu urlopów s? mo?liwe za zgod? obu stron,

d) dopuszczalny jest podzia? urlopu wypoczynkowego na cz??ci, z tym ?e, co najmniej     jedna cz??? urlopu powinna obejmowa? nie mniej ni? 14 kolejnych dni     kalendarzowych,

e) zaleg?ego urlopu wypoczynkowego udziela si? najpó?niej do 31 marca nast?pnego roku  kalendarzowego.

2.    Dokumentem uprawniaj?cym do rozpocz?cia urlopu wypoczynkowego jest wniosek o urlop (druk znormalizowany) pozytywnie zaakceptowany przez prze?o?onego.

3.    W terminie do 10 dnia po zako?czeniu kwarta?u kierownicy jednostek organizacyjnych przekazuj? do Sekcji Kadr sprawozdania z wykorzystanych urlopów, odr?bnie dla nauczycieli akademickich i pozosta?ych pracowników.

4.    Cz??? urlopu nie wykorzystan? z powodu: czasowej niezdolno?ci do pracy wskutek choroby, odosobnienia w zwi?zku z chorob? zaka?n?, odbywania ?wicze? wojskowych lub przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesi?cy, urlopu macierzy?skiego – kierownik jednostki organizacyjnej udziela w terminie pó?niejszym.

5.    Kierownik jednostki organizacyjnej udziela pracownicy urlopu wypoczynkowego po zako?czeniu urlopu macierzy?skiego.

6.    Z wa?nych przyczyn, na wniosek bezpo?redniego prze?o?onego, za zgod? Prorektora  nadzoruj?cego jednostki mi?dzywydzia?owe lub ogólnouczelniane, Dziekana lub Dyrektora Administracyjnego pracownik mo?e by? odwo?any z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecno?ci w Uczelni wymagaj? okoliczno?ci nie przewidziane w chwili rozpocz?cia urlopu.

 

§ 25

1.    Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, mo?e by? udzielony urlop bezp?atny.

2.    Pracownikowi, za jego zgod? wyra?on? na pi?mie, mo?e by? udzielony urlop bezp?atny  w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu mi?dzy  pracodawcami.

3.    Przed rozpocz?ciem urlopu bezp?atnego pracownik wykorzystuje urlop wypoczynkowy.

 

§ 26

Na zasadach okre?lonych przepisami szczególnymi udziela si? urlopu bezp?atnego pracownikowi:

1)   w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy),

2)   w celu umo?liwienia wykonywania mandatu pos?a lub senatora,

3)   m?odocianemu , w okresie ferii szkolnych, po wyczerpaniu urlopu wypoczynkowego,

4)   podejmuj?cemu nauk? w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania pracodawcy,

5)   skierowanemu do pracy za granic?, na okres skierowania ,

6)   na czas wykonywania s?u?by w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urz?dzie konsularnym za granic?,

7)   na czas pe?nienia z wyboru funkcji zwi?zkowej poza Uniwersytetem, je?eli z wyboru wynika obowi?zek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.

 

 

§ 27

W trybie i na zasadach okre?lonych stosownymi przepisami pracodawca jest obowi?zany zwolni? pracownika od pracy:

1) w celu wykonywania zada? lub czynno?ci:

a)    ?awnika w s?dzie,

b)   cz?onka komisji pojednawczej,

c)    obowi?zku ?wiadcze? osobistych,

2) w celu:

a)    wykonywania powszechnego obowi?zku obrony,

b)   stawienia si? na wezwanie organu administracji rz?dowej lub samorz?du terytorialnego, s?du, prokuratury, policji, kolegium do spraw wykrocze?, komisji pojednawczej , s?du pracy, Najwy?szej Izby Kontroli w zwi?zku z prowadzonym post?powaniem kontrolnym,

c)    przeprowadzenia bada? przewidzianych przepisami w sprawie obowi?zkowych bada? lekarskich i szczepie? ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zaka?nych, o zwalczaniu gru?licy albo bada? stanu zdrowia na okre?lonych stanowiskach pracy, je?eli nie jest mo?liwe przeprowadzenie bada? w czasie wolnym od pracy,

d)   oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stacj? krwiodawstwa okresowych bada? lekarskich,

3) w celu wyst?powania w charakterze:

a)    bieg?ego w post?powaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, s?dowym lub kolegium do spraw wykrocze?,

b)   strony lub ?wiadka w post?powaniu przed komisj? pojednawcz?,

4) w celu wykonania dora?nej czynno?ci w Uniwersytecie i  poza nim wynikaj?cej z jego funkcji zwi?zkowej, je?eli czynno?? ta nie mo?e by? wykonana w czasie wolnym od pracy.

 

 

§ 28

Pracodawca jest zobowi?zany zwolni? od pracy pracownika w celu przeprowadzenia zaj?? dydaktycznych w szkole zawodowej, szkole wy?szej, placówce naukowej albo jednostce badawczo-rozwojowej; ??czny wymiar zwolnie? z tego tytu?u nie mo?e przekracza? 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesi?cu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

§ 29

1.    Ka?de wyj?cie z pracy w godzinach s?u?bowych powinno zosta? wpisane przez pracownika nie b?d?cego nauczycielem akademickim do ksi??ki „Ewidencja nieobecno?ci w  godzinach s?u?bowych”, z zaznaczeniem w uwagach jego charakteru (s?u?bowe, prywatne). Nauczyciel akademicki dokonuje wpisu do ksi??ki tylko w przypadku wyjazdu s?u?bowego poza miejsce pracy.

2.    Pracownik mo?e by? zwolniony od pracy na czas niezb?dny dla za?atwienia wa?nych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagaj? za?atwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela kierownik jednostki organizacyjnej, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.

3.    Adnotacje o odpracowaniu zamieszcza si? w zeszycie „Ewidencja czasu odpracowanego”. Fakt odpracowania stwierdza podpisem bezpo?redni prze?o?ony.

4.    Ksi??ka „Ewidencja nieobecno?ci w godzinach s?u?bowych” jak równie? zeszyt „Ewidencja czasu odpracowanego” znajduj? si? u kierowników jednostek organizacyjnych lub u osób przez nich upowa?nionych.

5.    Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 2, pracownikowi przys?uguje wynagrodzenie je?eli odpracowa? czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest prac? w godzinach nadliczbowych.

6.    Kierownicy jednostek organizacyjnych obowi?zkowo prowadz? ewidencj? polece? wyjazdów s?u?bowych wszystkich pracowników.

 

§ 30

Pracodawca jest obowi?zany udzieli? pracownikowi zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze:

a)    2 dni - w razie ?lubu pracownika lub urodzenia si? jego dziecka albo zgonu i pogrzebu ma??onka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

b)   1 dnia - w razie ?lubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, te?ciowej, te?cia, babki, dziadka, a tak?e innej osoby pozostaj?cej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpo?redni? opiek?.

 

§ 31

Pracownicy (równie? pracownikowi) wychowuj?cej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przys?uguje w ci?gu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

§ 32

1.    Ewidencj? urlopów wypoczynkowych i innych (np. bezp?atnych, wychowawczych, szkoleniowych i opieku?czych) udzielanych pracownikom prowadz? kierownicy jednostek organizacyjnych lub upowa?nione osoby i czuwaj? nad prawid?owym udzielaniem urlopów i ich terminowym wykorzystaniem.

2.    Prorektor nadzoruj?cy jednostki mi?dzywydzia?owe i ogólnouczelniane, Dziekan oraz Dyrektor Administracyjny sprawuj? nadzór nad udzielaniem przys?uguj?cych pracownikom urlopów wypoczynkowych.

3.    Sekcje Kadr prowadz? tak?e ewidencj? urlopów wypoczynkowych pracowników w celach kontrolnych i sprawozdawczych.

4.    Pracownicy zajmuj?cy stanowiska kierownicze obowi?zani s? we wniosku o udzielenie urlopu poda? adres ich pobytu w czasie urlopu oraz wskaza? osob?, która b?dzie ich w tym czasie zast?powa?a.

 

 

VI. BEZPIECZE?STWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPO?AROWA

 

§ 33

Pracodawca i pracownicy zobowi?zani s? do ?cis?ego przestrzegania przepisów i zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpo?arowej.

 

§ 34

Pracodawca jest obowi?zany:

1)   zapoznawa? pracowników z przepisami i zasadami bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpo?arowej,

2)   prowadzi? systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy,

3)   organizowa? prac? w sposób zapewniaj?cy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

4)   kierowa? pracowników na profilaktyczne badania lekarskie na koszt pracodawcy,

5)   wyda? pracownikowi, przed rozpocz?ciem pracy, odzie? i obuwie robocze oraz ?rodki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

6)   wskaza? pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzie?y i obuwia roboczego, w?asnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narz?dzi pracy.

 

§ 35

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy jest podstawowym obowi?zkiem pracownika. W szczególno?ci pracownik jest obowi?zany:

1)   zna? przepisy i zasady bezpiecze?stwa i higieny pracy, bra? udzia? w szkoleniu i instrukta?u z tego zakresu oraz poddawa? si? wymaganym egzaminom sprawdzaj?cym;

2)   wykonywa? prac? w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz stosowa? si? do wydawanych w tym zakresie polece? i wskazówek prze?o?onych;

3)   dba? o nale?yty stan maszyn, urz?dze?, narz?dzi i sprz?tu oraz porz?dek i ?ad w miejscu pracy;

4)   stosowa? ?rodki ochrony zbiorowej, a tak?e u?ywa? przydzielonych ?rodków ochrony indywidualnej oraz odzie?y i obuwia roboczego, zgodnie z przeznaczeniem,

5)   poddawa? si? wst?pnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowa? si? do wskaza? lekarskich,

6)   niezw?ocznie zawiadamia? prze?o?onego o zauwa?onym w zak?adzie pracy wypadku albo zagro?eniu ?ycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspó?pracowników, a tak?e inne osoby znajduj?ce si? w rejonie zagro?enia, o gro??cym im niebezpiecze?stwie,

7)   wspó?dzia?a? z pracodawc? i prze?o?onymi w wype?nianiu obowi?zków dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy.

 

 

§ 36

1.    Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegaj? szkoleniu wst?pnemu w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo?arowej; podlegaj? tak?e szkoleniom okresowym.

2.    Przyj?cie do wiadomo?ci regulaminu ochrony przeciwpo?arowej pracownik potwierdza w?asnor?cznym podpisem.

§ 37

1.    Pracownikom przydzielane s? nieodp?atnie odzie? i obuwie robocze oraz ?rodki ochrony indywidualnej zabezpieczaj?ce przed dzia?aniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników wyst?puj?cych w ?rodowisku pracy, na zasadach okre?lonych odr?bnym zarz?dzeniem Rektora Uniwersytetu.

 

§ 38

1.    W razie gdy warunki pracy nie odpowiadaj? przepisom bezpiecze?stwa i higieny pracy i stwarzaj? bezpo?rednie zagro?enie dla zdrowia lub ?ycia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpiecze?stwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzyma? si? od wykonywania pracy, zawiadamiaj?c o tym niezw?ocznie prze?o?onego.

2.    Je?eli powstrzymanie si? od wykonywania pracy nie usuwa zagro?enia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddali? si? z miejsca zagro?enia, zawiadamiaj?c o tym niezw?ocznie prze?o?onego.

3.    Za czas powstrzymania si? od wykonywania pracy lub oddalenia si? z miejsca zagro?enia, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

 

VII. OCHRONA PRACY KOBIET I M?ODOCIANYCH

 

§ 39

Wykaz prac wzbronionych kobietom ( publikowany w Dz.U. nr 114 z 1996 roku, poz. 545):

1.    Prace zwi?zane z wysi?kiem fizycznym i transportem ci??arów oraz wymuszon? pozycj? cia?a.

1)   Wszystkie prace, przy których najwy?sze warto?ci obci??enia prac? fizyczn?, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy,  przekraczaj? 5000 kJ na zmian? robocz?, a przy pracy dorywczej - 20 kJ/min.

2)   R?czne podnoszenie i przenoszenie ci??arów o masie przekraczaj?cej:

1)   12 kg na osob? przy pracy sta?ej,

2)   20 kg na osob? przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzin? w czasie zmiany roboczej).

3)   R?czna obs?uga elementów urz?dze? (d?wigni, korb, kó? sterowniczych itp.), przy której wymagane jest u?ycie si?y przekraczaj?cej:

1)   50 N - przy pracy sta?ej,

2)   100 N - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzin? w czasie zmiany roboczej).

4)   No?na obs?uga elementów urz?dze? (peda?ów, przycisków itp.), przy której wymagane jest u?ycie si?y przekraczaj?cej:

1)   120 N - przy pracy sta?ej,

2)   200 N - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzin? w czasie zmiany roboczej).

5)   R?czne przenoszenie pod gór? - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny k?t nachylenia przekracza 300, a wysoko?? 5 m - ci??arów o masie przekraczaj?cej:

1)   8 kg - przy pracy sta?ej,

2)   15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzin? w czasie zmiany roboczej).

6)   Przewo?enie ci??arów o masie przekraczaj?cej:

1)   50 kg - przy przewo?eniu na taczkach jednoko?owych,

2)   80 kg - przy przewo?eniu na wózkach 2, 3 i 4-ko?owych,

3)   300 kg - przy przewo?eniu na wózkach po szynach.

-     Wy?ej podane dopuszczalne masy ci??arów obejmuj? równie? mas? urz?dzenia transportowego i dotycz? przewo?enia ci??arów po powierzchni równej, twardej i g?adkiej o pochyleniu nie przekraczaj?cym:

         2 proc. - przy pracach wymienionych w pkt 1 i 2,

         1 proc. -  przy pracach wymienionych w pkt 3.

-     W przypadku przewo?enia ci??arów po powierzchni nierównej, w sposób okre?lony w pkt 1 i 2, masa ci??arów nie mo?e przekracza? 60 proc. wielko?ci podanych w tych punktach.

7)   Kobietom w ci??y i w okresie karmienia:

1)   wszystkie prace, przy których najwy?sze warto?ci obci??enia prac? fizyczn?, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczaj? 2900 kJ na zmian? robocz?,

2)   prace wymienione w ust. 2-6, je?eli wyst?puje przekroczenie 1/4 okre?lonych w nich warto?ci,

3)   prace w pozycji wymuszonej,

4)   prace w pozycji stoj?cej ??cznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

2.    Prace w mikroklimacie zimnym, gor?cym i zmiennym.

3.    Prace w ha?asie i drganiach.

4.    Prace nara?aj?ce na dzia?anie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizuj?cego i  nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych.

1)   Kobietom w ci??y:

1)   prace w zasi?gu pól elektromagnetycznych o nat??eniach przekraczaj?cych warto?ci dla sfery bezpiecznej,

2)   prace w ?rodowisku, w którym wyst?puje przekroczenie 1/4 warto?ci najwy?szych dopuszczalnych nat??e? promieniowania nadfioletowego, okre?lonych w przepisach w sprawie najwy?szych dopuszczalnych st??e? i nat??e? czynników szkodliwych dla zdrowia w ?rodowisku pracy,

3)   prace w warunkach nara?enia na promieniowanie jonizuj?ce,

4)   prace przy obs?udze monitorów ekranowych - powy?ej 4 godzin na dob?.

2)   Kobietom w okresie karmienia - prace przy otwartych ?ród?ach promieniowania jonizuj?cego.

5.    Prace pod ziemi?, poni?ej poziomu gruntu i na wysoko?ci.

Kobietom w ci??y:

1)   praca na wysoko?ci - poza sta?ymi galeriami, pomostami, podestami i innymi sta?ymi podwy?szeniami, posiadaj?cymi pe?ne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania ?rodków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach,

2)   prace w wykopach oraz zbiornikach otwartych.

6.     Prace w podwy?szonym lub obni?onym ci?nieniu.

7.     Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

Kobietom w ci??y i w okresie karmienia:

1)   prace stwarzaj?ce ryzyko zaka?enia: wirusem zapalenia w?troby typu B, wirusem ospy wietrznej i pó?pa?ca, wirusem ró?yczki i wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pa?eczk? listeriozy, toksoplazmoz?,

2)   prace przy obs?udze zwierz?t dotkni?tych chorobami zaka?nymi i inwazyjnymi.

8.     Prace w nara?eniu na dzia?anie szkodliwych substancji chemicznych

Kobietom w ci??y i w okresie karmienia:

1)   prace w nara?eniu na dzia?anie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym dzia?aniu rakotwórczym okre?lonych w odr?bnych przepisach,

2)   prace w nara?eniu na ni?ej wymienione substancje chemiczne niezale?nie od ich st??enia w ?rodowisku pracy: chloropren, 2-etoksyetanol, etylenu dwubromek, leki cytostatyczne,  mangan, 2-metoksyetanol, o?ów i jego zwi?zki organiczne i nieorganiczne, rt?? i jej zwi?zki organiczne i nieorganiczne, styren, syntetyczne estrogeny i progesterony, w?gla dwusiarczek, preparaty od ochrony ro?lin,

3)   prace w nara?eniu na dzia?anie rozpuszczalników organicznych, je?eli ich st??enia w ?rodowisku pracy przekraczaj? warto?ci 1/3 najwy?szych dopuszczalnych st??e?.

 

9.     Prace gro??ce ci??kimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

Kobietom w ci??y i w okresie karmienia:

1)   prace w wymuszonym rytmie pracy (na przyk?ad na ta?mie),

2)   prace wewn?trz zbiorników i kana?ów,

3)   prace stwarzaj?ce ryzyko ci??kiego urazu fizycznego lub psychicznego, np. gaszenie po?arów, udzia? w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z materia?ami wybuchowymi, prace przy uboju zwierz?t hodowlanych oraz obs?udze rozp?odników.

 

§ 40

1. Kobiety w ci??y nie wolno zatrudnia? w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

2. Kobiety w ci??y nie wolno bez jej zgody delegowa? poza sta?e miejsce pracy.

3. Kobiety opiekuj?cej si? dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudnia?     w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak równie? delegowa? poza sta?e miejsce     pracy.

 

§ 41

1.    Do innej odpowiedniej pracy przenosi si? kobiet? w ci??y:

a)  zatrudnion? przy pracy wzbronionej kobietom w ci??y,

b) w razie przed?o?enia orzeczenia lekarskiego stwierdzaj?cego, ?e ze wzgl?du na stan ci??y nie powinna wykonywa? pracy dotychczasowej,

2.    Ci??a powinna by? potwierdzona za?wiadczeniem lekarskim.

 

§ 42

1.    Pracownica karmi?ca dziecko piersi? ma prawo do dwóch pó?godzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

2.    Pracownica karmi?ca wi?cej ni? jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut ka?da.

3.    Przerwy mog? by? wykorzystane ??cznie.

4.    Przerwy na karmienie nie przys?uguj? pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy ni? 4 godziny dziennie. Je?eli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przys?uguje jej jedna przerwa na karmienie.

 

§ 43

Nie wolno zatrudnia? m?odocianych przy:

1)   r?cznym d?wiganiu i przenoszeniu na odleg?o?? powy?ej 25 m ci??arów o masie przekraczaj?cej nast?puj?ce warto?ci:

a) przy obci??eniu jednostkowym (przeci?tnie do 4 razy na godzin? w czasie zmiany roboczej):

Þ    do uko?czenia 16 roku ?ycia - 10 kg dla dziewcz?t i 15 kg dla ch?opców,

Þ    powy?ej 16 roku ?ycia - 20 kg dla dziewcz?t i 25 kg dla ch?opców,

b) przy obci??eniu powtarzalnym:

Þ    do uko?czenia 16 roku ?ycia 5 kg dla dziewcz?t i 8 kg dla ch?opców,

Þ    powy?ej 16 roku ?ycia 8 kg dla dziewcz?t i 12 kg dla ch?opców,

2)   r?cznym przenoszeniu po pochylniach i schodach, których wysoko?? przekracza 5 m, a k?t nachylenia 300, ci??arów o masie przekraczaj?cej nast?puj?ce warto?ci:

a)   przy obci??eniu jednostkowym:

Þ    dziewcz?ta do 16 lat - 5 kg,

Þ    dziewcz?ta powy?ej 16 roku ?ycia - 10 kg,

Þ    ch?opcy do 16 lat - 8 kg,

Þ    ch?opcy powy?ej 16 lat 15 kg,

b)  przy obci??eniu powtarzalnym:

Þ    dziewcz?ta do 16 lat - 3 kg,

Þ    dziewcz?ta powy?ej 16 lat - 5 kg,

Þ    ch?opcy do 16 lat - 5 kg,

Þ    ch?opcy powy?ej 16 lat - 8 kg,

3)   pracach polegaj?cych wy??cznie na przenoszeniu i przewo?eniu ci??arów oraz wymagaj?cych powtarzania du?ej ilo?ci jednorodnych ruchów,

4)   wykonywaniu prac w pomieszczeniach, w których parametry o?wietlenia nie odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym w Polskich Normach,

5)   pracach stwarzaj?cych ryzyko nara?enia na promieniowanie jonizuj?ce powy?ej t?a naturalnego, okre?lonego odr?bnymi przepisami.

 

§ 44

W zakresie nauki zawodu m?odociany w wieku powy?ej 16 lat mo?e by? zatrudniony:

1) do 3 godzin na dob? przy pracach:

Þ    warsztatowych zwi?zanych z napraw? pojazdów samochodowych,

Þ    uk?adania posadzek z drewna lub tworzyw sztucznych,

Þ    wytwarzania wyrobów kaletniczych, rymarskich;

2) do 2 godzin na dob? przy pracach:

Þ    trawienia klisz i p?yt poligraficznych,

Þ   konfekcjonowaniu ?rodków ochrony ro?lin zaliczonych do III, IV, V klasy toksyczno?ci.

 

 

VIII. WYP?ATA WYNAGRODZENIA

 

§ 45

Pracownikowi przys?uguje wynagrodzenie za prac? odpowiednie do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a tak?e ilo?ci i jako?ci ?wiadczonej pracy.

§ 46

1.    Wynagrodzenie pracownika za pe?ny miesi?czny wymiar czasu pracy nie mo?e by? ni?sze od najni?szego ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

2.    Przy ustalaniu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wy??cza si?:

1)   nagrody jubileuszowe,

2)   odprawy rentowo-emerytalne,

3)   nagrody z zak?adowego funduszu nagród oraz nale?no?ci przys?uguj?ce z tytu?u udzia?u w zysku lub nadwy?ce bilansowej,

4)   wynagrodzenie za prac? w godzinach nadliczbowych.

 

§ 47

1.    Szczegó?owe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków i  innych ?wiadcze? okre?laj?  rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej  oraz  odr?bne regulaminy.

 

§ 48

1.    Wynagrodzenie zasadnicze ??cznie z dodatkiem sta?owym, funkcyjnym i innymi sk?adnikami periodycznymi wyp?acane jest co miesi?c.  Na wniosek Kwestora Rektor ustala na dany rok kalendarzowy terminy comiesi?cznych wyp?at wynagrodze?.

2.    Wyp?ata wynagrodzenia za dni niezdolno?ci do pracy lub zasi?ków chorobowych dokonywana jest w dniu wyp?at wynagrodze?.

3.    Na wniosek pracownika Sekcja P?ac jest obowi?zana do udost?pnienia mu dokumentacji p?acowej do wgl?du oraz przekazania odcinka listy p?ac zawieraj?cego wszystkie sk?adniki wynagrodzenia.

4.    Zastrze?enia odno?nie do wyliczenia wysoko?ci wyp?acanego wynagrodzenia mog? pracownicy wnosi? do bezpo?redniego prze?o?onego lub do Sekcji P?ac i Zasi?ków.

 

§ 49

1.    Wynagrodzenie wyp?acane jest do r?k w?asnych pracownika albo osoby przez niego upowa?nionej, lub wspó?ma??onka pracownika, w razie gdy nie mo?e on osobi?cie odebra? wynagrodzenia z powodu choroby, urlopu lub wyjazdu s?u?bowego i nie z?o?y? pisemnego sprzeciwu dotycz?cego dokonywania wyp?aty wynagrodzenia do r?k wspó?ma??onka.

2.    Wynagrodzenia wyp?aca kasa Uniwersytetu w godzinach ustalonych harmonogramem wyp?at, podanym do wiadomo?ci pracowników.

3.    Wynagrodzenie na wniosek pracownika mo?e by? przekazywane na jego rachunek oszcz?dno?ciowo-rozliczeniowy. Pracodawca powinien przekazywa? wynagrodzenie na rachunek pracownika ze znacznym wyprzedzeniem, tak aby w dniu oznaczonym jako termin wyp?aty wynagrodzenia pracownik móg? nim bez przeszkód dysponowa?.

4.    Wynagrodzenie i dodatki za prac? w godzinach nadliczbowych wyp?aca si? nie pó?niej ni? w ci?gu miesi?ca po zako?czeniu okresu rozliczeniowego.

 

§ 50

Z wynagrodzenia za prac? podlegaj? potr?ceniu tylko nast?puj?ce nale?no?ci:

a)    sumy egzekwowane na mocy tytu?ów wykonawczych na zaspokojenie ?wiadcze? alimentacyjnych,

b)   sumy egzekwowane na mocy tytu?ów wykonawczych na pokrycie nale?no?ci innych ni? ?wiadczenia alimentacyjne,

c)    zaliczki pieni??ne udzielone pracownikowi,

d)   kary pieni??ne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy,

e)    inne nale?no?ci, na potr?cenie których pracownik wyrazi? zgod?.

 

 

IX. WYRÓ?NIENIA I NAGRODY

 

§ 51

Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osi?gni?? i efektów w pracy mog? by? przyznane nast?puj?ce wyró?nienia:

a)    awansowanie na wy?sze stanowisko lub podwy?szenie wynagrodzenia,

b)   nagroda pieni??na Rektora,

c)    dyplom uznania Rektora

 

 

X. DYSCYPLINA PRACY

 

§ 52

Opuszczenie stanowiska pracy bez zgody pracodawcy (bezpo?redniego prze?o?onego), usprawiedliwiaj? tylko wa?ne przyczyny,  w szczególno?ci:

1)   wypadek lub choroba powoduj?ca niezdolno?? do pracy pracownika lub izolacja z powodu choroby zaka?nej.

2)   wypadek lub choroba cz?onka rodziny wymagaj?ca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,

3)   okoliczno?ci wymagaj?ce sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8,

4)   nadzwyczajne wypadki uniemo?liwiaj?ce terminowe przybycie do pracy,

5)   konieczno?? wypoczynku po nocnej podró?y s?u?bowej w granicach 8 godzin od zako?czenia podró?y, je?eli warunki odbywania tej podró?y uniemo?liwi?y odpoczynek nocny.

 

§ 53

1.    O niemo?no?ci stawienia si? do pracy z wiadomej pracownik powinien uprzedzi? swego prze?o?onego lub Sekcje Kadr.

2.    Pracownik jest obowi?zany usprawiedliwi? nieobecno?? w pracy lub spó?nienie si? do pracy.

3.    W razie niestawienia si? do pracy pracownik jest obowi?zany  osobi?cie, przez inn? osob? lub za po?rednictwem poczty zawiadomi? zak?ad pracy o przyczynie nieobecno?ci i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecno?ci, nie pó?niej jednak ni? w drugim dniu nieobecno?ci w pracy. Je?eli pracownik korzysta z us?ug poczty, za dat? zawiadomienia uwa?a si? dat? stempla pocztowego.

4.    W razie nieobecno?ci w pracy w zwi?zku z:

a)    niezdolno?ci? do pracy spowodowan? chorob? pracownika lub jego izolacj? z powodu choroby zaka?nej.

b)   chorob? cz?onka rodziny pracownika, wymagaj?c? sprawowania przez pracownika osobistej opieki,

pracownik jest obowi?zany usprawiedliwi? nieobecno??, dor?czaj?c prze?o?onemu     za?wiadczenie lekarskie najpó?niej w dniu przyst?pienia do pracy.

 

§ 54

1.    Pracownik stawiaj?cy si? do pracy po okresie nieobecno?ci jest obowi?zany niezw?ocznie poda? przyczyn? nieobecno?ci na pi?mie.

2.    Uznanie nieobecno?ci w pracy za usprawiedliwion? b?d? nie usprawiedliwion? nale?y do bezpo?redniego prze?o?onego.

 

§ 55

1.    Przed rozpocz?ciem pracy na stanowiskach zagro?onych mo?liwo?ci? zaistnienia wypadku przy pracy - stanowiska te, a zw?aszcza maszyny i urz?dzenia mechaniczne, a tak?e rusztowania winny by? nale?ycie sprawdzone pod wzgl?dem zgodno?ci z przepisami oraz zasadami bezpiecze?stwa i higieny pracy zawodowej.

2.    Po zako?czeniu pracy - maszyny, urz?dzenia i narz?dzia pracy oraz odzie? ochronna i sprz?t ochrony osobistej powinny by? nale?ycie uporz?dkowane i zabezpieczone. Dop?yw energii elektrycznej, gazu lub wody do maszyn i urz?dze? winien by? wy??czony.

3.    Pracownicy zobowi?zani s? do nale?ytego zabezpieczenia pomieszcze?, w których przechowuje si? akta lub narz?dzia pracy w sposób gwarantuj?cy ich ochron?.

4.    Po zako?czeniu pracy klucze od drzwi wej?ciowych nale?y przekaza? na przechowanie do portierni. Portiernia wydaje klucze tylko pracownikom zatrudnionym w danych pomieszczeniach i ewentualnie osobom uprawnionym przez kierowników jednostek organizacyjnych (konserwatorzy, sprz?taczki, s?u?ba przeciwpo?arowa).

 

§ 56

1.    Odzie? ochronna, robocza i sprz?t ochrony osobistej wydawane s? pracownikom za pokwitowaniem zgodnie z obowi?zuj?c? tabel? norm zaopatrzenia.

2.    Obowi?zek dostarczenia pracownikom nale?nej odzie?y i sprz?tu ochrony osobistej ci??y na bezpo?rednich prze?o?onych tych pracowników.

3.    Odzie? ochronna, robocza i sprz?t ochrony osobistej wydawane s? pracownikom z magazynu gospodarczego Uniwersytetu, z tym ?e kierownicy wi?kszych jednostek organizacyjnych (o liczniejszym sk?adzie ) mog? zorganizowa? inny sposób zaopatrywania pracowników w te przedmioty (zbiorowy odbiór z magazynu, magazynki podr?czne).

4.    Kierownicy jednostek organizacyjnych, których pracownicy uprawnieni s? do innych ?wiadcze? ze strony Uniwersytetu, np. umundurowanie , mleko, ?rodki higieny osobistej itp., zobowi?zani s? zorganizowa? zakup i zaopatrzenie podleg?ych im pracowników w te przedmioty i artyku?y.

 

§ 57

1.    Pracownik nie dopuszczony do pracy z powodu uzasadnionego podejrzenia, ?e stawi? si? do pracy po spo?yciu alkoholu albo spo?ywa? alkohol w czasie pracy mo?e ??da? przeprowadzenia badania.

2.    Badanie wydychanego powietrza powinno by? przeprowadzone przed innymi badaniami na zawarto?? alkoholu w organizmie.

3.    Badanie wydychanego powietrza przeprowadza Komisja w sk?adzie co najmniej dwóch osób,  wyznaczona dora?nie przez  Dyrektora Administracyjnego.

4.    Z przebiegu badania sporz?dza si? protokó? i opisuje okoliczno?ci lub objawy uzasadniaj?ce przeprowadzenie badania.

5.    Na ??danie pracownika Uniwersytet zapewnia przeprowadzenie badania krwi lub moczu. Koszty zwi?zane z badaniami krwi i moczu przeprowadzonymi na ??danie pracownika ponosi Uniwersytet. W przypadku dodatniego wyniku badania Uniwersytet kosztami badania obci??a pracownika.

 

 

 

§ 58

1.    W stosunku do pracownika, który dopuszcza si? nieprzestrzegania ustalonego porz?dku, regulaminu pracy, przepisów bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpo?arowych, a w szczególno?ci:

1)   spó?nia si? do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia,

2)   stawia si? do pracy w stanie po spo?yciu alkoholu,

3)   spo?ywa alkohol w czasie pracy,

4)   nie wykonuje polece? prze?o?onych,

5)   nie przestrzega tajemnicy okre?lonej w odr?bnych przepisach

mog? by? stosowane kary  porz?dkowe:

1)   kara upomnienia,

2)   kara nagany.

2.    Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpiecze?stwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpo?arowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie si? do pracy w stanie nietrze?wo?ci lub spo?ywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca mo?e równie? stosowa? kar? pieni??n?.

 

§ 59

Kara pieni??na za jedno przekroczenie, jak i za ka?dy dzie? nie usprawiedliwionej nieobecno?ci nie mo?e by? wy?sza od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a ??cznie kary pieni??ne nie mog? przewy?sza? dziesi?tej cz??ci wynagrodzenia przypadaj?cego pracownikowi do wyp?aty po dokonaniu potr?ce? zaliczek pieni??nych oraz sum egzekwowanych na mocy tytu?ów wykonawczych.

 

§ 60

1.    Kara nie mo?e by? zastosowana po up?ywie 2 tygodni od powzi?cia wiadomo?ci o naruszeniu obowi?zku pracowniczego i po up?ywie 3 miesi?cy od dopuszczenia si? tego naruszenia.

2. Kara mo?e by? zastosowana tylko po uprzednim wys?uchaniu pracownika.

 

§ 61

1.    O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na pi?mie, wskazuj?c rodzaj naruszenia obowi?zków pracowniczych i dat? dopuszczenia si? przez pracownika tego naruszenia oraz informuj?c go o prawie zg?oszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia sk?ada si? do akt osobowych pracownika.

2.    Je?eli zastosowanie kary nast?pi?o z naruszeniem prawa, pracownik mo?e w ci?gu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnie?? sprzeciw.

3.    O uwzgl?dnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentuj?cej pracownika zak?adowej organizacji zwi?zkowej.

4.    Nieodrzucenie sprzeciwu w ci?gu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzgl?dnieniem sprzeciwu.

5.    Pracownik, który wniós? sprzeciw, mo?e w ci?gu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu wyst?pi? do s?du pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

6.    Po roku nienagannej pracy kar? uwa?a si? za nieby?? i zawiadomienie o ukaraniu usuwa  z akt osobowych  pracownika. Pracodawca mo?e, z w?asnej inicjatywy lub na wniosek reprezentuj?cej pracownika zak?adowej organizacji zwi?zkowej, uzna? kar? za nieby?? przed up?ywem tego terminu.

 

§ 62

Pracodawca mo?e rozwi?za? umow? o prac? bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1)   ci??kiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowi?zków pracowniczych, a w szczególno?ci  zak?ócenia porz?dku i spokoju w miejscu pracy, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, stawienia si? do pracy w stanie po spo?yciu alkoholu lub spo?ywania alkoholu w miejscu pracy,

2)   pope?nienia przez pracownika w czasie trwania umowy o prac? przest?pstwa, które uniemo?liwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, je?eli przest?pstwo jest oczywiste lub zosta?o stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

3)   zawinionej przez pracownika utraty uprawnie? koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

§ 63

1.    Nauczyciele akademiccy podlegaj? odpowiedzialno?ci dyscyplinarnej zgodnie z rozdzia?em 7 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?. zm.).

§ 64

Kontrol? dyscypliny pracy przeprowadzaj? kierownicy jednostek organizacyjnych oraz wyrywkowo pracownicy Sekcji Kadr.

 

XI. PRZEPISY KO?COWE

 

§ 65

1.    W razie nieobecno?ci kierownika jednostki organizacyjnej zast?puje go sta?y zast?pca, a w przypadku braku sta?ego zast?pcy pracownik wyznaczony przez kierownika.

2.    Kierownik jednostki organizacyjnej w czasie nieobecno?ci podleg?ego pracownika:

a)    wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynno?ci pracownika nieobecnego pomi?dzy innych pracowników jednostki organizacyjnej,

b)   w przypadku braku mo?liwo?ci wykonywania zada? nieobecnego pracownika przez innych pracowników jednostki organizacyjnej zg?asza ten fakt swemu prze?o?onemu, który podejmuje decyzj? w tym zakresie.

 

§ 66

1.    Rektor, Prorektorzy i Dyrektor Administracyjny przyjmuj? pracowników w wyznaczonych terminach w sprawach skarg, wniosków i za?ale?.

2.    Terminy, o których mowa w ust. 1, podaje si? do wiadomo?ci pracowników poprzez wywieszenie na tablicy og?osze?.

§ 67

 

Regulamin wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od og?oszenia.

 

 

REKTOR

 

 

 

(-) prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 Olsztyn, 7 pa?dziernika 1999 roku

 

Zarz?dzenie Nr 1

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 2 stycznia 2003 roku

 

 

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami), ustawy z dnia 26 lipca 2002 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz.U. nr 135, poz. 1146) oraz art. 104 Kodeksu pracy w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

§ 1

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

Przez nawi?zanie stosunku pracy pracownik zobowi?zuje si? do wykonywania pracy okre?lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc?, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

 

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

           1.    Stawienie si? do pracy w stanie po spo?yciu alkoholu, spo?ywanie alkoholu oraz przebywanie na terenie Uniwersytetu po spo?yciu alkoholu jest zabronione i stanowi ci??kie naruszenie podstawowych obowi?zków pracowniczych.

           2.    Zabrania si? wnoszenia na teren Uniwersytetu alkoholu do celów konsumpcyjnych.

 

3. § 12 otrzymuje brzmienie:

6.    Czas pracy pracowników nie mo?e przekracza? 8 godzin na dob? i przeci?tnie 40 godzin w pi?ciodniowym tygodniu pracy, w przyj?tym okresie rozliczeniowym, z wyj?tkiem:

1)   pracowników bibliotecznych posiadaj?cych uprawnienia pracowników dydaktycznych, których czas pracy wynosi 36 godzin tygodniowo,

2)   pracowników poligrafii, których czas pracy wynosi przeci?tnie 36,25 godzin tygodniowo.

7.    Pracownicy obs?ugi i robotnicy zapewniaj?cy prawid?owy tok pracy pracuj? w systemie równowa?nych norm czasu pracy.

8.    Pracownicy s? zobowi?zani ?ci?le przestrzega? godzin rozpocz?cia i zako?czenia pracy.

9.    Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadz? ewidencj? czasu pracy podleg?ych pracowników i s? odpowiedzialni za przestrzeganie przez pracowników rozk?adu czasu pracy.

10.Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepe?nym wymiarze czasu pracy ustalaj?  indywidualne umowy o prac?.

 

4. § 14 otrzymuje brzmienie:

           1.    W systemie pracy dwuzmianowej pracuj? pracownicy biblioteczni, dla których ustala si? I zmian? od godz. 700 do godz. 1500 oraz II zmian? od godz. 1400 do godz. 2200.

           2.    W systemie równowa?nych norm czasu pracy pracuj? portierzy oraz pracownicy Centrum Obs?ugi Technicznej, zapewniaj?cy nieprzerwany prawid?owy tok pracy Uniwersytetu.

           3.    Za zgod? dziekana dopuszcza si? mo?liwo?? rozpoczynania pracy I zmiany pracowników zatrudnionych w jednostkach naukowo-dydaktycznych od godz. 800 .

           4.    Harmonogramy pracy podaje si? do wiadomo?ci pracowników na 3 dni przed rozpocz?ciem trzymiesi?cznego okresu rozliczeniowego.

 

3. § 15 otrzymuje brzmienie:

W Uniwersytecie obowi?zuje trzymiesi?czny okres rozliczeniowy czasu pracy. W przypadku spi?trzenia okresowych zada? w poszczególnych jednostkach, na wniosek kierownika jednostki, dziekan lub dyrektor administracyjny mo?e wyrazi? zgod? na wyd?u?enie okresu rozliczeniowego dla pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi do sze?ciu miesi?cy, po uzyskaniu zgody organizacji zwi?zkowych.

 

4. § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.     Urlopu wypoczynkowego udziela bezpo?redni prze?o?ony na podstawie ustalonego w ka?dej jednostce organizacyjnej planu urlopów, z tym ?e:

1/      plan urlopów ustala si? jednorazowo, bior?c pod uwag? wnioski pracowników i konieczno?? zapewnienia normalnego toku pracy,

2/      plan urlopów podaje si? do wiadomo?ci pracowników i przekazuje do Sekcji Kadr najpó?niej w terminie do 15 czerwca ka?dego roku,

3/      odst?pstwa od planu urlopów s? mo?liwe za zgod? obu stron,

4/      na wniosek pracownika dopuszczalny jest podzia? urlopu wypoczynkowego na cz??ci, z tym ?e co najmniej jedna cz??? urlopu powinna obejmowa? nie mniej ni? 14 kolejnych dni kalendarzowych,

5/      zaleg?ego urlopu wypoczynkowego udziela si? najpó?niej do 31 marca nast?pnego roku kalendarzowego,

6/      pracodawca jest obowi?zany udzieli? na ??danie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie wi?cej ni? 4 dni urlopu w ka?dym roku kalendarzowym. Pracownik zg?asza ??danie udzielenia urlopu najpó?niej w dniu rozpocz?cia urlopu.

 

6. w § 26 dodaje si? pkt 8 w brzmieniu:

8/      pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego mo?e z?o?y? pracodawcy wniosek o obni?enie jej wymiaru czasu pracy do wymiaru nie ni?szego ni? po?owa pe?nego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mog?aby korzysta? z takiego urlopu. Pracodawca jest obowi?zany uwzgl?dni? wniosek pracownicy.

 

7. w § 34 dodaje si? pkt 7 w brzmieniu:

7/      informowa? pracowników o ryzyku zawodowym, które wi??e si? z wykonywan? prac? oraz o zasadach ochrony przed zagro?eniami.

 

8. § 36 otrzymuje brzmienie:

           1.    Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegaj? szkoleniu wst?pnemu w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo?arowej. Pracownicy podlegaj? tak?e szkoleniom okresowym.

           2.    Przyj?cie do wiadomo?ci regulaminu ochrony przeciwpo?arowej pracownik potwierdza w?asnor?cznym podpisem.

 

9. § 48 otrzymuje brzmienie:

           1.    Wynagrodzenie zasadnicze ??cznie z dodatkiem sta?owym, funkcyjnym i innymi sk?adnikami periodycznymi jest wyp?acane co miesi?c.

           2.    Wyp?ata wynagrodzenia za dni niezdolno?ci  do pracy lub zasi?ków chorobowych jest dokonywana w dniu wyp?aty wynagrodze?.

           3.    W pierwszym dniu ka?dego okresu niezdolno?ci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwi?zku z chorob? zaka?n?, trwaj?cej nie d?u?ej ni? 6 dni, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

           4.    Na wniosek pracownika Dzia? P?ac jest obowi?zany do udost?pnienia mu dokumentacji p?acowej do wgl?du oraz przekazania odcinka listy p?ac zawieraj?cego wszystkie sk?adniki wynagrodzenia.

           5.    Ustala si? nast?puj?ce terminy wyp?at wynagrodze?:

a/ nauczyciele akademiccy – „z góry” pierwszego dnia miesi?ca,

b/ pracownicy nie b?d?cy nauczycielami akademickimi, z wyj?tkiem pracowników obs?ugi – ostatniego dnia miesi?ca,

c/ pracownicy obs?ugi – 10 dnia ka?dego miesi?ca.

           6.    Je?eli dzie? wyp?aty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 jest dniem wolnym od pracy, wyp?aty dokonuje si? w dniu poprzedzaj?cym.

           7.    Zastrze?enia odno?nie wyliczenia wysoko?ci wyp?acanego wynagrodzenia, wnoszone przez pracowników do bezpo?redniego prze?o?onego lub Dzia?u P?ac, powinny by? wyja?nione niezw?ocznie.”

 

10. § 50 otrzymuje brzmienie:

1.     Z wynagrodzenia za prac? – po odliczeniu sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegaj? potr?ceniu tylko nast?puj?ce nale?no?ci:

1/      sumy egzekwowane na mocy tytu?ów wykonawczych na zaspokojenie ?wiadcze? alimentacyjnych,

2/      sumy egzekwowane na mocy tytu?ów wykonawczych na pokrycie nale?no?ci innych ni? ?wiadczenia alimentacyjne,

3/      zaliczki pieni??ne udzielone pracownikowi,

4/      kary pieni??ne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy,

5/      inne nale?no?ci, na potr?cenie których pracownik wyrazi? zgod?.

2.     Potr?ce? dokonuje si? w kolejno?ci podanej w ust. 1.

3.     Potr?cenia mog? by? dokonywane w nast?puj?cych granicach:

1/      w razie egzekucji ?wiadcze? alimentacyjnych – do wysoko?ci trzech pi?tych wynagrodzenia,

2/      w razie egzekucji innych nale?no?ci lub potr?cenia zaliczek pieni??nych – do wysoko?ci po?owy wynagrodzenia.

4.     Potr?cenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie mog? w sumie przekracza? po?owy wynagrodzenia, a ??cznie z potr?ceniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – trzech pi?tych wynagrodzenia. Niezale?nie od tych potr?ce? kary pieni??ne potr?ca si? w granicach okre?lonych w art. 108 Kodeksu pracy.

5.     Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery bud?etowej podlega egzekucji na zaspokojenie ?wiadcze? alimentacyjnych do pe?nej wysoko?ci.

 

11. § 53 otrzymuje brzmienie:

           1.    Pracownik obowi?zany jest niezw?ocznie zawiadomi? pracodawc? o przyczynie swojej nieobecno?ci i przewidywanym okresie jej trwania, nie pó?niej jednak ni? w drugim dniu nieobecno?ci w pracy.

           2.    Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobi?cie lub przez inn? osob? telefonicznie lub za po?rednictwem innego ?rodka ??czno?ci albo drog? pocztow?. Je?eli pracownik korzysta z us?ug poczty, za dat? zawiadomienia uwa?a si? dat? stempla pocztowego.

           3.    Za?wiadczenie lekarskie pracownik jest obowi?zany dostarczy? pracodawcy nie pó?niej ni? w ci?gu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedope?nienie tego obowi?zku powoduje obni?enie o 25% wysoko?ci zasi?ku przys?uguj?cego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolno?ci do pracy do dnia dostarczenia za?wiadczenia lekarskiego.

 

12. § 54 otrzymuje brzmienie:

Uznanie nieobecno?ci w pracy za usprawiedliwion? b?d? nieusprawiedliwion? nale?y do bezpo?redniego prze?o?onego.

 

13. § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydawanie pracownikom odzie?y ochronnej, roboczej i sprz?tu ochrony osobistej organizuj? kierownicy jednostek organizacyjnych.

 

14. § 57 otrzymuje brzmienie:

6.    Kierownik jednostki organizacyjnej ma obowi?zek niedopuszczenia do pracy pracownika, je?eli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ?e pracownik stawi? si? do pracy po u?yciu alkoholu albo spo?ywa? alkohol w pracy.

7.    Okoliczno?ci stanowi?ce podstaw? niedopuszczenia do pracy powinny by? podane pracownikowi do wiadomo?ci.

8.    Dopuszcza si? mo?liwo?? ustalenia stanu trze?wo?ci pracownika przy u?yciu alkomatu na zawarto?? alkoholu w organizmie. Badanie wydychanego powietrza przeprowadza Komisja w sk?adzie co najmniej dwóch osób, wyznaczona dora?nie przez Dyrektora Administracyjnego. Z przebiegu badania sporz?dza si? protokó? i opisuje okoliczno?ci lub objawy uzasadniaj?ce przeprowadzenie badania.

9.    Na ??danie pracownika kierownik jednostki organizacyjnej obowi?zany jest zapewni? przeprowadzenie badania stanu trze?wo?ci pracownika.

 

§ 2

Zmiany Regulaminu Pracy wchodz? w ?ycie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

 

 

 

REKTOR

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Otrzymuj?:

 

wszystkie jednostki

organizacyjne Uniwersytetu

 

Zarz?dzenie Nr 62

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2001 roku

 

 

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Na podstawie art. 49 ust.2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami) w zwi?zku z art. 104 Kodeksu pracy w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

§ 1

§ 12 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

   3)  pracowników poligrafii zatrudnionych stale przy pracach szczególnie uci??liwych lub w warunkach szkodliwych dla zdrowia, których czas pracy wynosi przeci?tnie 36,25 godzin tygodniowo i którzy pracuj? w godz. od 700 do 1415.

 

§ 2

 

Zmiany Regulaminu Pracy wchodz? w ?ycie po up?ywie dwóch tygodni od dnia podania do publicznej wiadomo?ci pracowników.

 

 

REKTOR

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Otrzymuj?:

 

wszystkie jednostki

organizacyjne Uniwersytetu

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 49

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 wrze?nia 2001 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Zgodnie  ustaw? z 1 marca 2001 roku o zmianie ustawy – kodeks pracy (Dz.U. Nr 28, poz. 301) w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

§ 1

1. § 12 otrzymuje brzmienie:

11.Czas pracy pracowników wynosi 40 godzin na tydzie?, z wyj?tkiem:

1)   pracowników bibliotecznych posiadaj?cych uprawnienia pracowników dydaktycznych, których czas pracy wynosi 36 godzin tygodniowo,

2)   zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obs?ugi, których czas pracy w okresie od 1 maja 2001 roku do 31 grudnia 2001 wynosi przeci?tnie 42 godziny na tydzie?, a w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 wynosi przeci?tnie 41 godziny na tydzie?,

3)   pracowników poligrafii, których czas pracy wynosi przeci?tnie 36,25 godzin na tydzie?.

12.Czas pracy pracowników o których mowa w ust. 1 pkt. 2 w pi?ciodniowym tygodniu pracy w okresie od 1 maja 2001 roku do 31 grudnia 2001 nie mo?e przekroczy? 42 godziny oraz w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku 41 godzin w przyj?tym okresie rozliczeniowym. Praca wykonywana jest wed?ug nast?puj?cych zasad:

1)   trwa od godz. 700 do godz. 1500 z zastrze?eniem, ?e czas pracy w ka?dy poniedzia?ek zostaje przed?u?ony o 2 godziny w okresie od 1 maja 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku i o 1 godzin? w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku;

2)   w przypadku, gdy poniedzia?ek jest dniem wolnym od pracy, przed?u?enie czasu pracy nast?puje w nast?pnym dniu roboczym;

3)   podwy?szony dobowy wymiar czasu pracy w celu zachowania przeci?tnych tygodniowych norm czasu pracy w pi?ciodniowym tygodniu pracy w okresie od 1 maja 2001 roku do 31 grudnia 2002 roku nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

13.Czas pracy portierów wynosi 12 godzin na dob? i 42 godziny w tygodniu w przyj?tym miesi?cznym okresie rozliczeniowym od 1 maja 2001 do 31 grudnia 2001, za? 41 godzin w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

14.Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepe?nym wymiarze czasu pracy ustalaj?  indywidualne umowy o prac?.

 

2. § 14 otrzymuje brzmienie:

           3.    W systemie pracy dwuzmianowej pracuj? pracownicy biblioteczni, dla których ustala si? I zmian? od godz. 700 do godz. 1500 oraz II zmian? od godz. 1500 do godz. 2300.

           4.    W systemie pracy trzyzmianowej pracuj? portierzy oraz pracownicy obs?ugi Centrali Cieplnej, dla których ustala si? I zmian? od godz. 600 do godz. 1400, II zmian? w godz. 1400 do godz. 2200 oraz III zmian? od godz. 2200 do godz. 600.

           5.    Za zgod? dziekana dopuszcza si? mo?liwo?? rozpoczynania pracy I zmiany pracowników zatrudnionych w jednostkach naukowo-dydaktycznych od godz. 800 .

           6.    Harmonogramy pracy podaje si? do wiadomo?ci pracowników na 3 dni przed rozpocz?ciem okresu rozliczeniowego.

 

3. § 15 otrzymuje brzmienie”

„W Uniwersytecie obowi?zuje jednomiesi?czny okres rozliczeniowy czasu pracy.”

 

§ 2

Zmiany Regulaminu Pracy wchodz? w ?ycie po up?ywie dwóch tygodni od dnia podania do publicznej wiadomo?ci pracowników.

 

 

REKTOR

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Otrzymuj?:

 

wszystkie jednostki

organizacyjne Uniwersytetu

 

informacj? wytworzono:

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

za tre?? odpowiada:

mgr in?. BRZÓSKA JERZY

data wytworzenia:

20-12-2006 r.

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 1035 razy (w tym z UWM 90 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-21
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa